• Nordic String Quartet

Generalforsamling i Musikforeningen Cæcilia

Referat af den ordinære generalforsamling i Musikforeningen Cæcilia    

onsdag den 4. marts 2020 kl. 19 i Kulturarkaden.   

Formanden, Mogens Frandsen, havde forfald p.gr.af sygdom. Næstformand Inger Drachmann trådte til i hans sted.   

Valg af dirigent: Karsten Nøhr blev valgt.


2. Valg af referent: Lisbeth B. Poulsen blev valgt.


3. Valg af stemmetællere. Udsættes – tages op efter behov.


4. Beretning: Formandens beretning er vedlagt. Ingen bemærkninger til beretningen.


5. Regnskab: Kasserer Jytte Nissen fremlagde regnskabet og besvarede spørgsmål til flere punkter heri. Regnskabet blev godkendt. Budgettet blev taget til efterretning.


6. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller, at foreningen fortsætter med uændret kontingent (150 kr.) Indstillingen støttes.


7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.       

8. Valg: På valg er 4 bestyrelsesmedlemmer:

        Anni Nielsen

        Jytte Nissen

        Inger Drachmann

        Dorthe Nøhr Larsen (indtrådt for Jørgen Kurth)

        Alle modtager genvalg. Alle 4 blev valgt.

        2 suppleanter: Anna Schou. Hun modtager genvalg. Hun blev valgt.

        1 ledig post efter Dorthe: Susanne Borregaard opstillede til posten. Hun blev valgt.

        1 revisor: Henning Ingerslev, han modtager genvalg.

        1 revisorsuppleant: Grete Brinck-Møller, hun modtager genvalg.

        De blev begge valgt.


9. Eventuelt: Bestyrelsen blev opfordret til at holde fast ved princippet om høj kvalitet i koncerterne. Bestyrelsen modtog i øvrigt en række ideer og forslag.        

   

Formandsberetning til generalforsamlingen i Cæcilia d.4.marts 2020

Traditionen tro åbnede Musikforeningen Cæcilia 2019 med to nytårskoncerter – en i VU Hallen med Copenhagen Phil og en i Den Bøhmiske Hal med Storstrømssymfoniorkester. Det skulle imidlertid vise sig at blive sidste gang, vi har kunnet flotte os med to nytårskoncerter i vores område. Senere på året skete der store ændringer i grundlaget for at bringe klassisk musik til Vordingborg Kommune, idet kommunen gik ud af aftalen med de øvrige seks kommuner omkring driften af Storstrøms Kammerensemble og til dels også Storstrøms Symfoniorkester, som dog først og fremmest måtte lukke ned på grund af for få amatørmusikere af en rimelig standard, som ønskede at spille i orkesteret. Lidt inde i 2019 blev vi klar over, at vi efter sommerferien skulle til at affinde os med en tilværelse uden Kammerensemblet og Symfoniorkesteret. Det er et tab for Cæcilia, at vi ikke mere kan sætte disse koncerter i vores program. Kammerensemblet har været gode samarbejdspartnere omkring såvel nyskabende som mere traditionelle koncerter. Alle koncerter har været veludførte på alle måder. Symfoniorkesteret har været med til at bringe den store musik til vores område. Orkesteret har ikke været bange for at tage også store og krævende værker med ud til os. Dette nye fravær af symfonimusik skal så oven i købet ses i lyset af det faktum, at vores andet symfoniorkester – Copenhagen Phil – pga krav fra staten om voldsomme økonomiske nedskæringer - ikke har kunnet udfylde den tomme plads. På nogle områder må man altså sige, at 2019 beklageligvis medførte en reduktion i Musikforeningen Cæcilias koncertvirksomhed, men når det er sagt, skal det også nævnes, at kommunens motivation for at fratage orkester og ensemble sit tilskud var, at man ønskede at skaffe midler til at støtte og styrke musikundervisningen i folkeskolen. Jeg vil håbe, at dette vil lykkes, og så er omplaceringen af midler i mine øjne retfærdiggjort. Desuden blev Musikforeningen Cæcilias tilskud til koncertvirksomhed forhøjet, og det forpligter jo os.

Det blev sommerferie, og det blev august, og det blev Sommeropera. I vidunderligt vejr samledes små 2000 mennesker og lod sig underholde af et superoplagt hold.

I september gik en ny sæson – den nuværende - i gang med koncerter, vi kan være tilfredse med. Efteråret indeholdt desuden en ny aktivitet: Klassisk i krogene. To unge, dygtige, veloplagte spillede ”Pop-up” koncerter en lørdag formiddag i supermarkeder og i DGI Huset. En fornyende oplevelse for musikerne, publikum og for os som arrangører. Formen vil på en eller anden måde blive gentaget. 2019 sluttede for vores vedkommende med en sprængfyldt Præstø Kirke og DR Pigekoret.

Musikforeningen Cæcilias to medlemmer i bestyrelsen for foreningen Opera i Vordingborg arbejder sammen med den øvrige bestyrelse hårdt på at få skabt et stabilt og sikkert grundlag for operaforestillinger i Vordingborg. Det er min opfattelse, at vi fik begyndt for tidligt med forestillinger i den endnu ufærdige hal i DGI Huset. Senere er de fysiske forhold kommet helt på plads, men Opera i Vordingborg må fokusere stærkt på at få genoprettet et anløbent image.

Det går jo sådan set meget godt med driften i Cæcilia – gør det jo! Ved sidste generalforsamling fik vi lidt udskiftning på taburetterne i bestyrelsen, og også i år sker der en enkelt udskiftning, så ok, det går da meget godt. Men hvad med fremtiden på længere sigt? Det spørgsmål kan sådan en formand som jeg, da godt gå og tumle med i ledige stunder. Skulle I andre også have en ledig stund en gang imellem, kan I måske bruge spørgsmålet til noget. Nu holder jeg op med at sige noget, og så kommer jo for resten den første ledige stund listende forbi.

                                                                                                            Mogens Frandsen