• Nordic String Quartet

Referat fra generalforsamling i Musikforeningen Cæcilia
torsdag den 3. juni kl. 19 i DGI-Huset

1. Valg af dirigent

Leif blev valgt som ordstyrer.

2. Valg af referent
Dorthe blev valgt som referent.

3. Valg af stemmetællere
Inger og Anni blev valgt som stemmetællere.

4. Beretning
Mogens aflagde formandsberetningen:

At 2020 blev et usædvanligt år, ved alle. Inden coronapandemien ramte os med fuld kraft, nåede vi i Musikforeningen Cæcilia at afvikle en nytårskoncert med Cph Phil, en koncert med Bjarke Mogensen og Toke Møldrup og en koncert med Adam Kock og Ramez Mhaanna før den store nedlukning skete. Da reglerne lempedes igen inviterede Musikforeningen Cæcilia til en ekstraordinær koncert med Jakob Kullberg og Jakob Bangsø d. 21.juni i DGI Huset.   I den nye sæson kunne Sommeroperaen på Slotstorvet ikke gennemføres, men vi fik lovning fra Det Kongelige Teater om, at operaen ville vende tilbage med fuld styrke i år. Friluftskoncerten er under forberedelse, og vi kan glæde os.

Den egentlige sæson gik planmæssigt i gang i september med koncerter med Elizabeth Westenholz og John Kruse. Vi fik besøg af vokalensemblet Glas sammen KOTTOS. Senere fik vi besøg af medlemmer fra Concerto Copenhagen, og så måtte vi lukke ned igen efter den enestående koncert med Odd Size’s udgave af Handels Messias i Stege Kirke i slutningen af november. Det sørgelige og nedlukkede forår kommer først med i min næste beretning – den der gælder for 2021.

Aflyste koncerter betyder reducerede udgifter for en forening som Musikforeningen Cæcilia. Vore støtter har ladet os beholde de bevilligede beløb, foreningen har ikke haft udgifter til kunstnerhonorarer, og resultatet bliver, at Cæcilia kan tillade sig at bruge penge på aktiviteter, som ikke har været planlagt i foreningens oprindelige budget. Blandt andet bruges en del af pengene på den ekstraordinære koncert med Artos på Rosenfeldt d. 13.juni.

Musikforeningen Cæcilia står – i lighed med rigtig mange andre – foran en række udfordringer. Jeg fornemmer, at opstarten efter den lange periode med coronarestriktioner bliver lidt mere langstrakt og sejere, end vi måske havde forestillet os. Erfaringer kulturlivet rundt viser, at folk er blevet noget tilbageholdende med at begive sig ud til blandt andet museumsbesøg og koncerter. Vi må nok belave os på lidt mere udholdenhed, end vi ellers er vandt til. I 2020 måtte vi desværre også konstatere et faldende antal medlemmer af Musikforeningen Cæcilia. Dette kan selvfølgelig også være foranlediget af pandemien, men under alle omstændigheder er der her en udfordring, som bestyrelsen skal takle. Igen i år nævner jeg, at vi i Cæcilia SÅ gerne ville have endnu et koncertsted med et brugbart flygel. Vi har det fine flygel i Kulturarkaden til rådighed, men et godt flygel i et eller andet egnet lokale på Møn ville være herligt. Den opmærksomme følger af Cæcilias aktiviteter, vil kunne konstatere, at antallet af koncerter pr. sæson er reduceret. Det tager vi i bestyrelsen meget roligt, idet årsagen til dette skal findes i det faktum, at Vordingborg Kommune ikke længere er en del af det kommunale samarbejde omkring Storstrøms Kammerensemble og derfor heller ikke får tildelt koncerter med ensemblet. Desuden er Storstrøms Symfoniorkester trist nok nedlagt. Cæcilia stod med stor glæde for koncerter med begge ensembler.

Med udløbet af sæsonen 20/20 ophører den tre-årige aftale med kommunen om støtte til vores virksomhed. Jeg har en meget stærk forventning om, at aftalen fornys, så vi også de næste tre år har ro omkring foreningens økonomi. Når talen falder på Cæcilias støtter, vil jeg gerne benytte lejligheden til at Takke Vordingborg Kommune for den store opbakning. Andre mindre sponsorer hjælper os. Også de har fortjent vores taknemmelighed.

Rundt omkring i kommunen findes en række mennesker og instanser, som gør tilværelsen lettere for vores dyrebare Cæcilia.  Med risiko for, at jeg glemmer nogen, vover jeg alligevel at sætte navn på velgørerne: Organister og menighedsråd i kirkerne, Rødkilde Teaterhøjskole, Saftstationen, Sukkerfabrikken, Musikskolen i Vordingborg, DGI Huset Vordingborg, Rosenfeldt Gods, Vordingborg Frie Fagskole, Iselingeskolen og kommunens embedsfolk. Under dette punkt skal lyde en særlig tak til Karsten Blem for det store arbejde, han har haft med at forny vores hjemmeside, og også tak til Leif Schack-Nielsen for at have hjulpet ham og for at passe vores Facebook-side. Jeg skal selvfølgelig også takke afgående bestyrelsesmedlemmer, men det kommer jeg til senere.

5. Regnskab
Jytte aflagde regnskab, som blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller at kontingentet er uændret, og medlemmer, der har betalt for sæson 20/21 får et kontingentfrit 21/22.
Indstillingen blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

8. Valg
Mogens Frandsen, Lisbeth Poulsen og Lutz Crenzien var på valg. Lisbeth og Lutz modtager ikke genvalg. Mogens, Susanne Borregaard (tidligere suppleant) og Carsten Rasmussen blev valgt til bestyrelsen. Alle er valgt for 2 år.
Suppleant Anna Schou modtager ikke genvalg. Cammilla Dammegaard og Karsten Blem blev valgt som suppleanter for 1 år.
Henning Ingerslev blev valgt som revisor og Grethe Brinck-Møller blev valgt som revisorsuppleant. Begge blev valgt for 1 år.

9. Eventuelt
Det blev foreslået, at bestyrelsen gennemgår vedtægterne. Det blev foreslået at se på mulighederne for at koordinere samkørsel til Cæcilias arrangementer,
der kan være svære at nå med offentlig transport. Begge forslag tages op af bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

Referent: Dorthe