• Ensemble Storstrøm

Musikforeningen Cæcilias vedtægter

§1 Navn og virkeområde         
Foreningens navn er Musikforeningen Cæcilia. Virkeområdet er Vordingborg kommune.
§2 Formål
Foreningens formål er at fremme kendskabet til og glæden ved klassisk musik, herunder nyere musik. Til dette formål afholder foreningen koncerter og musik-oplysende virksomhed.        
§3  Foreningens ledelse

A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer der vælges af generalforsamlingen. Det tilstræbes, at ledelsen geografisk repræsenterer hele kommunen. Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem.  
Ved formandens fravær tegnes foreningen af næstformand og to bestyrelsesmedlemmer.        
B. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 4 medlemmer er på valg på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal.
C. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.        
D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.        
E. Bestyrelsen kan overdrage afgrænsede opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen.        

§4 Regnskab Regnskabsåret er 1. januar – 31. december        

§5 Forpligtelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen medlemmer har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.        

§6 Revision A. Regnskabet revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen. Der vælges tillige en revisorsuppleant.        
§7 Generalforsamling
A
.Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
B.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
C.Generalforsamlingen bekendtgøres til medlemmerne og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
D.Afstemning foregår ved håndsoprækning; dog skal afstemningen foregå skriftligt, såfremt mindst 10% af de fremmødte medlemmer forlanger det.    
E.Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
F.Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt.
G.Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:            

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Valg af stemmetællere
4.  Beretning fremlægges til godkendes
5.  Regnskab fremlægges til godkendelse. Budget fremlægges.
6.  Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen  
7.  Indkomne forslag
8.  Valg a: Bestyrelsesmedlemmer b: Suppleanter c: Revisor d: Revisorsuppleant
9. Eventuelt  

H. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
I.  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, såfremt 1/3 af foreningens medlemmer indsender skriftlig     anmodning herom. Bekendtgørelse og indkaldelse som til den ordinære generalforsamling.        
§8 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge på generalforsamlingen og kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer tilslutter sig.
§9 Foreningens opløsning   
A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.        
B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.        
C. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for kulturelt arbejde i virkeområdet.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Stege mandag d. 13. december 2004        

Rettet på generalforsamlingen den 19.februar 2007 (§ 1 og § 3)
Rettet på generalforsamlingen d. 1. februar 2012 (§3a)
Rettet på generalforsamlingen d. 16. marts 2022 (§7 Pkt. G)